โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

Category: Uncategorized

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ของ“โรงพยาบาลมโนรมย์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน) 1 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน)  1 ตำแหน่ง  คือ1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ประจำกลุ่มงานเภสัชกรรม  >>click<<

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมโนรมย์ ปี 2566

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลมโนรมย์ปี 2565ใบปะหน้า  >>click<< แผนปี66   >>click<<

รายงานงบการเงิน ประจำปี 2565

โรงพยาบาลมโนรมย์ ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำปี 2565 จำนวน 1 ชุด ดังรายการต่อไปนี้ 1.งบแสดงฐานะการเงิน2.งบแสดงผลการดำเนินงาน3.หมายเหตุประกอบงบการเงิน >>click<<

ติดตามสถานการCOVID-19

ติดตามสถานะการCOVID-19 >>Click<<

ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา >>click<<