โรงพยาบาลมโนรมย์

Manorom Hospital

รายงานงบการเงิน ประจำปี 2565

โรงพยาบาลมโนรมย์ ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำปี 2565 จำนวน 1 ชุด ดังรายการต่อไปนี้ 
1.งบแสดงฐานะการเงิน
2.งบแสดงผลการดำเนินงาน
3.หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 >>click<<